Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla
Peygamberimiz (s.a.v.)'ın haber verdiği kıyamet alametleri ve Muhammed Mehdi (a.s.)'a işaret eden hadislerden bazıları şunlardır;

Kıyamet alametleri bir ipe dizilmiş tesbih taneleri gibidir. İp bir kere koptumu hepsi peşpeşe zuhur eder.Kütüb-i Sitte C.14 S.326

Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: "Herhalde savaşı ben kazanacağım" der." Kim o hadiseye hazır olursa, ondan (o hazineden) hiçbir şey almasın. Kütüb-i Sitte, cilt 14, s. 336, hadis no:5040

Maveraunnehir'den bir adam çıkacak, ona el-Haris Harras (çiftçi) [el-Haris İbnu Harras] denecek. (Ordusunun) önünde Mansur denen bir adam olacak. Bu zat Al-i Muhammed için (malıyla, hazineleriyle, silahıyla zemin) hazırlayacak, hilafeti mümkün kılacaktır. Tıpkı Kureyş'in Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a mümkün kıldığı gibi. Ona yardımcı olmak her Müslümana vacib olmuştur -veya ona icabet etmesi vacip olmuştur. Kaynak: Kütüb-i Sitte (Ebu Davud, Mehdi 1 (2452))

"Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa Allah o günü uzatıp, benden bir kimseyi o günde gönderecek." Kaynak: Kütüb-i Sitte (Ebu Davud, Mehdi 1 (4282);Tirmizî, Fiten 52,(2231,2232))

Ebu Hureyye' den "Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu "Eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi Allah (c.c) o günü o kadar uzatacak ki Ehl-i Beytimden biri gelecek, Deylem dağı ve Konstantiniyeye hakim olacak" Kaynak: Sünen-i İbn-i Mace c.2, s.179'da (Mısır basımı)

Mehdi bendendir, alnı açıktır, burnu ince ve uzun olup ortası hafif çıkıntılıdır. Ebu Davud Mehdi:1, no:4285

Sağ yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Sakalı sık, omuzunda Peygamber'in (s.a.v.) nişanı vardır. Uylukları uzundur, rengi arab rengidir. Dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. Kırk yaşındadır. Diğer bir rivayete göre otuz ilâ kırk yaş arasındadır. Allah(c.c.)'a karşı son derece boyun eğicidir, üzerinde iki pamuk abası vardır. Ahlâk bakımından Peygamber (s.a.v.)'e benzer. Esmerdir. Orta boyludur. Kaşı kavislidir. Kaynak: Medineli Allâme Muhammed B. Resul El - Hüseynî El Berzencî Kıyamet Alâmetleri(3.Kısım 1.Safha sayfa 162-163)

O, İslâm'ı özüne döndürecek.

Her taraftan, arıların kovanlarına gelip sığındığı gibi, ona gelip sığınacaklar .Peygamber (s.a.v.) 'in yolunda gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. İhyâ etmedik sünnet; kaldırmadık bidat bırakmıyacaktır. Âhir zamanda aynı Peygamber (s.a.v.) gibi dinin icablarını yerine getirecektir. Kaynak: Muhyiddin Arabi el-Endülüsî Futuhat'ül Mekkiye (66.bab), Medineli Allâme Muhammed B. Resul El - Hüseynî El Berzencî Kıyamet Alâmetleri(sayfa 163-164)

Mehdi benim neslimdendir benim sünnetimi diriltmek için savaşır nasıl ki ben vahiy için (vahyin muhtevasınca amel edilsin diye) savaştığım gibi. Kaynak : İbn-i Hacer Mehdi Risalesi Sayfa 71

"Ben islamın başıyım, Mehdi de sonu olacak"

Ey Fadl'ın babası (Hz.Abbas), sana müjdeler olsun ki,Allahü Teala, şu İslâm dininin kapısını benimle açmış, senin zürriyetinle sona erdirecektir.Kaynak: (AHMED İBN-İ HACER-İ MEKKİ (HEYTEMİ)BEKLENEN MEHDİ'NİN ALAMETLERİ Sayfa 13 Ebu Naim'in, HİLYE adlı eserinde Ebu Hüreyre (R.A)'den rivayet etmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'e "Ya Resulallah Mehdi bizden mi yoksa gayrımızdan mı" diye sordu buyurdular ki:"Bilakis bizdendir, Cenabı Hak islamı nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir nasıl bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse (O'nun gelişiyle)yine öyle olacaktır.Kaynak: İbn-i Hacer, Celaleddin Suyuti, Tabarani

Peygamberimiz, Ben Hz. Mehdi (a.s.)'yi PEYGAMBERLERİN SUHUFUNDA şöyle bulurum: "HZ. MEHDİ (a.s.)'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur." buyurmuştur.Kaynak: Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21

Mehdi masumdur ve verdiği hükümde de masumiyetinin yegane anlamı hata etmemesidir. Kaynak: Muhyiddin Arabi, Futuhat'ül Mekkiye (c.13 5.sifir)

Peygamberimiz; izimi takip eder yanılmaz buyurmuştur. Kaynak: Muhyiddin Arabi, Futuhat'ül Mekkiye (c.13 5.sifir)

"...Ehl-i beytimden birisi, ki bu zatın ismi benim ismine uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur." Kaynak: [Ebu Davud, Mehdî 1, (4282); Tirmizî, Fiten 52, (2231, 2232).] (Kütüb-i Sitte, cilt 14, s. 275, hadis no:5006)

Mehdi çıkar başının üstünde bir melek olur o melek şöyle nida eder "şu şahıs Mehdidir, ona tabi olunuz " Kaynak: İbn-u Hacer Mehdi Risalesi Sayfa 65

Kim Deccalı yalanlarsa kafir olur, kim de Mehdi'yi yalanlarsa o da kafir olur. Kaynak: Ebubekir El-İskaf Favaid-il-ehbar,Ali el-Müttaki Kitab'ül-Burhan fi alamati Mehdiy-yi ahiri'z zeman , no:260,2/844, Süyuti, el-Havi:2/161

Onları görünce onlara derhal biat edin, kar üzerinde emekleyerek de olsa!" buyurdular. Çünkü o, Allah'ın halifesidir, Mehdidir. Kaynak : Kütüb-i Sitte, cilt 17, s. 557, hadis no:4084-7234

Hz. Mehdi (a.s.)'ın omuzunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdi'nin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)

O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denmiştir. Kaynak: Nuaym b.Hammad

Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi'ye Bedir ehli sayısınca kişi, Rukun ve Makam arasında (İbrahim (a.s.)'ın makamı ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in makamı arasında), biat eder. Irak halkının ileri gelenleri ve Şam ebdalları O'na gelirler. O zaman Şam'dan bir ordu O'na karşı savaşmak için gelir, ancak Beyda'ya girdiğinde yere batırılır. Kaynak: Tabarani, Celaleddin Suyuti

İsa b. Meryem'in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir Kaynak: Ebu Nua'ym, Kitab'ül-Mehdi,Kenzü'l-ummal, no:38673 ,14/266

Resulullah (s.a.v.) buyurdu: İsa b. Meryem de iner, bu müslümanların reisi (Mehdi): "Gel bize namaz kıldır!" der. Fakat Hz. İsa a.s.: "Hayır!Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz!" der. Kaynak: Kütüb-i Sitte C.14 S.274 , (Müslim, İman 247.)

Din garip başladı, yine başladığı gibi garip olacaktır. Bu gariplere müjdeler olsun. Kaynak: (Müslim, İman 65. no:145 1/130 - ibn-i Mace , Fiten ; 15,no 2.3986 )

İnsanların ümitsiz olduğu ve "hiç mehdi falan yokmuş" dediği bir sırada Allah mehdiyi gönderir. KAYNAK: Kitab'ül Burhan fi Alamet-il Mehdiy-yil Ahir zaman sayfa55

Kütüb-i Sitte'de; Muhammed Mehdi (a.s.) ile ilgili mütevatir derecesine ulaştığı kabul edilen hadisler, Ebu Dâvut, Tirmizî, İbnu Mace, Bezzar, Hakim, Taberâni, Ebu Ya'la el-Mevsılî gibi meşhur imamlar tarafından tahric edilmiştir. Bu hadisleri Hz. Ali, İbnu Abbas, İbnu Ömer, Talha, İbnu Mes'ud, Ebu Hureyre, Enes, Ebu Said el-Hudrî, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Sevban, Kurre İbnu İyâs, Ali el-Hilâli, Abdullah İbnu'l-Haris İbni'l-Cez' radıyallahu anhüm ecmain gibi Ashab'ın en tanınmış kişileri rivayet etmiştir. KAYNAK: Kütüb-i Sitte, Cilt 14, Sayfa 277

Ana Sayfayı okumak için tıklayınız
İmamı Rabbani'nin, kendi yaşadığı dönemde mehdilik iddiası ile ortaya çıkan bir şahıs için, "hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiğinden dolayı bahsettiğiniz şahıs Mehdi olamaz" dediğini haber verip, bugün de buna istinaden hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiği için "Mehdi (a.s.) bu yüzyılda gelmeyecek" iddiasında bulunan gruba Muhammed Mehdi (a.s.)'ın cevabı.

okumak için tıklayınız
Her peygamber gibi melek aracılığı ile ilmi Allah (c.c.) tan alan, her peygamber gibi Allah (c.c.)'ın ıslah/terbiye ettiği, her peygamber gibi masum olan, her peygamber gibi adı peygamberlerin suhufunda geçen, yine her peygamber gibi nübüvvet mührü olan ve İsa a.s.'a da imam olacak olan Mehdi a.s.'ın bir nebi olmadığını söylemek, bir insanı bütün vasıflarıyla/ özellikleriyle anlatıp sonra da; "Hayır, O bir insan değildir" demekten farksızdır.
okumak için tıklayınız

Osman Aydoğdu

Osman Aydoğdu Kuzuluk Akyazı Sakarya Mehdi Muhammed Mehdi Hz Mehdi "Mehdi alametleri" Mehdi geldi mi

Hz Mehdi geldi mi?

Hz Mehdi nim geldiğini nasıl anlayacağız

Hz Mehdi nereden çıkacak

Hz Mehdi nebi midri

Hz Mehdi peygamber mi

Ashabı bedir ashabı kadar olacak/p>

Hz İsa Peygamber olarak mı gelecek

İsa a.s. Peygamberdir ve Peygamber olarak gelecek, peygamber olarak gelmiştir.

Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa son peygamber değil mi?

Kitapla ve yeni dinle gönderilen son resul peygamber Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa dır

Ahzab 40.ayet Muhammed Allah'ın resulu ve nebilerin sonuncusudur

Hz Muhammed Mehdi Peygamberimizi tasdik eden nebidir